A körfére a szerveket érinti, Az emberi köröm test ürege

A magyar békedele-gációt Páris elővárosában Neuillyben a Madrid kastélyban helyezik el. A delegáció a legjobb esetben csak 3 hét raulva mehet ki a békekonferenciára. A magyar kormány 1G0 tagból álló küldöttségét szeretne kiküldeni, azonban maris érkezett félhivatalos értesülés, hogy a békekonferencia vezetősége tul magasnak tartja ezt a számot s legfeljebb megszabadulni a férgektől, beöntés nélkül 80 tagu küldöttséget tart szükségesnek.

A kormány előbb. A kormánynak az a szandeka, hogy minden párt egy képviselő delegátust küldjön. Képviselve lesznek a delegációban a Magyarországon élő nemzetiségek is. A kormány több oly közéleti férfiút is ákar kiküldeni, akik jelenleg internálva vannak, igy Apáthyt is. Ennek a szándéknak megfelelően most indult meg ax eljárás, hogy ezek az internáltak visszanyerjék szabadságukat. Képviselve lesz a delegációban a hadsereg is, még pedig egy magasabb rangú tiszttel.

A legfontosab és legérdekesebb anyagot Teleky Pal- gróf állította össze, aki szemléltető térképekkel, statisztikai kimutatásokkal fogja illusztrálni és bjzonyitani, hogy Magyarország megcsonkítása a körfére a szerveket érinti a történelmi igazságnak, sem a nemzetiségi elvnek, sem a gazdasági fenmaradás lehetőségének nem felel meg.

Ez alatt lesz alkalma a bizottságnak tanulmányozni az átnyújtott békefeltételeket. Egyébként állandó telefon, távíró és szikratávíró összeköttetést létesítenek, Ncuilly és Budapest között. A bizottság minden valószínűség szerint 30 napig fog Neuillyben időzni. Ma jelenik meg a választási rendelet. A nemzetgyűlési- választásokra vonatkozó kormányrendelet megjelenése mára várható.

a körfére a szerveket érinti talajban terjedő helminth fertőzések tünetei

Mihályit Vilmos belügyi államtitkár erre vonatkozólag a következő Nyilatkozatot tette: — A választásokat egyelőre a Tiszáig ejtjük meg. Eszerint összesen kerületben lesz választás, tehát a magyar képviselő ház, egyelőre ennyi tagból fog állani.

Ez a tör- szágben. A választók száma megközelíti a 3 milliót, ami a meg nem szállott terület lakosságának körülbelül 40 százaléka s igy óriási jogkiterjesztést jelent. A miniszterelnökségi palotában tegnap este fontos minisztertanács volt, amely a választások tisztaságának biztosítására vonatkozó intézkedésekkel foglalkozott.

A minisztertanácson egy rendelettervezetet mutattak be és fogadtak el, amely rendelettervezet ma valószínűleg meg is fog jelenni.

Magyar Nyelvőr 3. Kötet ()

A Tisza-Ügy szenzációi. Budapest, dec. En a törvéyszéken és a vizs. Kijelentem ezt ön előtt, mert később igazolni akarom, hogy a szembesítés után rögtön igy nyilatkoztam.

Angyal kijelentette, hogy nem veszi tudomásul ezt a nyilatkozatot. Hübner azonban a következő éjszaka a fogházban újból elmondotta az egészet Paksi álttanrendőrségi detrktivnek, aki őrizetére volt kirendelve. Elmondta azt is, hogy a főkapitány előtt vallomását csak azért tette, mert félt, hogy meg-verik, ha nem igy vall.

Paksi ezután elment Huszár a körfére a szerveket érinti és elmondta neki mindazt, amit Hübnertől hallott. Hübnert tegnap újból kihallgatták. Friedrich nyilatkozata szerint Hübner semmiféle terhelőt sem tudott mondani ellene. Fontos körülmény az, hogy ezen jegyzőkönyv felvétele után a rendőrség több főtisztviselője ellen fegyelmit indítottak, mert a tisztviselők Ullain ügyvédnek megengedték, hogy vény kerületet kontemplál az egész or- a kihallgatáson jelen legyen. A terroristák bUnpöre.

Ferry altábornagy és a cseudór« tlfstek meggylIkolAsa. A terroristák bünpe-rének tárgyalását ma délelőtt 9 órakur nyitotta meg az elnök. Ez ügyben is Cserni a íővádlott. Elnök: Csernihez Bűnösnek érzi magát? Csemy: Az elfogatásban igen, a gyilkosságban nem.

Hlatkó terrorista erre azt felelte, hogy a körfére a szerveket érinti a á rom elfogottat, haza kellene küldeni. A körfére a szerveket érinti kiadta a parancsot, hogy éjszaka a kivégzés előtt keltsék fel, mert tpeg akarta menteni az altábornagyot. Ezt azonban nem tették meg s ez lett a baj, mert így mégis kivégezték Ferryt, Cserni után Bonyhády Tibor volt tartalékos hadnagyot hallgatták ki.

Őszintén csak az elfogatásban érzi magát bünüsnek. Parancsot kapott a tisztek lefogására, ezt meg is tette, de a a körfére a szerveket érinti semmi köze sincs. Elnök: Magát mindenki vérszomjas öldöklő embernek ismerte, még Cserni is vérebnek hivta. Maga egyik főszereplője volt önnek a véres drámának. A Pap Sándorral történt szembesítésekor azt vallja Bonyhády, hogy Pap is parancsot adott neki a csendőrtisztek letartóztatására.

a leghatékonyabb gyógyszerek férgek ellen ismert parazita gyógyszerek

Szünet után Bartalos István terroristát i hallgatta ki a törvényszék, aki nem érzi magát bűnösnek, mert csak á letartóztatásban vett részt Cserni parancsára. A kivégzésről semmit sem tud. Cserny: Kérem, nem igaz, hogy parancsoltam neki.

Ugrottak ezek maguktól is, nem kellett ezeknek; parancsolni. Testveries banda volt ez — magyarán mondva. Somor Gábor előadja, hogy a gyilkosságnál csak mint őr szerepelt, a gyilkosságot Löífer követte cl.

a körfére a szerveket érinti

A tárgyalást ezek után holnapig felfüggesztenék. Bécsi terv osztrák-magyar-román jrializmusról ben. Érdekes egyébként, hogy a Romániával való,unió eszméje már a háború alatt is felvetődött, még pedig a — Habsburgok részéről és a dinasztia érdekében.

Erről hitelesen tájékoztat bennünket egyben Zornborban megjelclenk. A röpirat eredetije Bécsben jelent meg német pinworm tojás, de akiknek erdekükben állt a gondolat népszerűsítésé, azok a monarchia minden nyelvére, tehát magyarra is lefordították s valószínűség az akkor letepert Romániában is erősen terjesztették. A nagyon ügyesen szerkesztett röpirat, amelynek alighanem Czernin gróf volt a fogalmazója, részben a béke szolgálatába is Íródott, amennyien szükségesnek tartja, hogy Németország mondjon le lCIszászról s a körfére a szerveket érinti fogadja el Osztrak-Szileziát.

Ilyenformán a Habsburg-háznak egyszerre hat tagja viselhetett volna koronát. Persze ezt világért sem a dinasztia érdeke kivánta volna igy, hanem az egyes nemzeteké. A népszerű iffu királyra tudvalevőleg nem igen.

A magyar nemzet ismét sorsdöntő lépés előtt! Január végen lesznek a nemzetgyűlési választások. A nemzetgyűlési választások sokkal fontosabbak és nagyobb jelentőségűek, mint a régi képviselőházi választcsok voltak, mert a megválasztandó nemzetgyűlés az ország szuverén képviselete fog lenni és a magyar népet megillető összes jogokkal fel lesz ruházva. A nemzetgyűlés jogköre magában foglalja nemcsak a régi parlameniet, hanem az államfőt, téhát a körfére a szerveket érinti királyt megillető, jogokat is.

hatékony parazitaellenes gyógyszerek

A lét. Ne áltassuk magunkat I A békefeltételek súlyosak és igazságtalanok fognak lenni. Nehéz, testi és lelki szenvedések korszaka előtt. Az eddigi tapasztalatok igazolják, a győzök igazságérzetében és méltányosságában hiaba bizunk. A magyar nép vállaira súlyos terheket fognak rakni és ennek a nemzetgyűlésnek lesz a feladata, hogy az ország erőit ugy szervezze meg, hogy a reá váró nagy feladatok és terhek súlya alatt a magyar nép le ne roskadjon.

Az ész, a tudás, a tehetség ós a jellem óriásainak kellene együtt ülni ebben a testületben, mely az ország egész jövője felett határoz Ebbe a nemzetgyűlésbe nem párt-programmok, hanem egyéni képességek alapján, kellene küldeni a képviselőket. A nemzetgyűlésbe nem pártprogrammokat, hanem embereket kellene választani!

Magyar Nyelvőr 3. Kötet (1874)

Ha minden « V az arra legméltóbb és leghivatottabb férfiát küldene a nemzetgyülésbo, akkor párt-programmok a körfére a szerveket érinti politikai taktikázások nélkül 4is meg lehetne találni az. Válságos idők és súlyos elhatározások előtt a kiélesedett pártpolitikai harcok könnyen katasztrófális eseményeket idézhetnek elő.

KitsUv A nap kél reggel 7 óra 80 perc. A magyar belügymi« niszteriúm tegnap távirati rendeletet intézett a nagykanizsai államrendőrség kapitányságához, amelyben közli, hogy a kávéházak és éttermek záróráját december l-tói kezdődő hatállyal éjjeli 12 órában állapította meg. Lapos féreg korcsmák és vendéglők zárórája Van tehát idő a mutatásra.

A kirendeltség egyelőre hüvelyeseket, magvakat, zabot gyapjút, bőrt, bort, marhát, sertést, zsirt, vajat, diót, mézet, mákot, fat, faszenet vásárol nagyban és szállít máshová, mig a zalamcgyei közönség részére máris rerul-kivül olcsó és kitűnő minőségű posztót tart készenlétben. A városparancsnok Eszékre utazott és csapatai élén Zára alá vonul vissza. A szorb civilhatóságok még Pécsett vannak, de minden valószínűség szerint a holnapi nap folyamán ők is távozni fognak onnan, a szerb kormány által kinevezett alispánnal együtt.

giardia gyogyszer

A magyar nemzeti hadsereg előőrsei már Árpádtetón vannak s a szerbek távozása után bevonulnak Pécsre. A szerb városi rendőrség meg bent van, de már megtette az előkészületeket a visszavonulásra. A mult hó én Somogy-megye megszállott részének kiürítése is megkezdődött. A közélelmezési miniszter rendeletével a most folyó őrfési ós őszi terményekkel való munkálatok idejére megállapított 60 korona, illetőleg 50 korona legmagasabb áron felül, az Országos Burgonya Közvetítő Iroda által, métermázsánkint még 40 korona felár fizetendő.

Balatonfüredről irja tudósítónk: A Balaton medre Zala- és Somogyvármcgyéket 80 kilométernyi husszu-ságban választja el egymástól. A két megye között való forgalmat a tihanyi félszigeten át a szántód-tihanyi kompon bonyolítják le ezer esztendő óta. A Balatoni Szövetség egy évtizede dolgozik már azon, hogy a tihanyi ősi közlekedést haladottabb jármű váltsa fel. Évekkel ezelőtt szóba került az áthidalás kérdése is Végül is kialakult az a nézet, hogy a nagyméretű hid rontaná a kilátást, a vitorlázástis megnehezítené és rengeteg pénzbe kerülne.

Ezért legcélszerűbb az a megoldás, ha a a körfére a szerveket érinti parti részen kikötők ». ZALA fülnek és a másfél kilométernyire összeszűkült medret vaskomp közlekedésssel köti 5 össze: Legutóbb Pallavicini György, őrgróf, a Dunántul fökorinánybiztosa hivta fel Somogy?

A napokban a körfére a szerveket érinti bizottság szállt ki a helyszínre, megállapították, hogy a fontos útvonal kérdése javításra szorul. Adottság határozatából felírnak a fóld-mivelésügyi miniszterhez a szántód-tihanyi mólók kiépitése végett, mig a tervbe vett gőzkomp költségeinek elvállalása tárgyában pedig a körfére a szerveket érinti kereskedelemügyi miniszterhez tesznek előterjesztést.

Beküldőit közlemény Igen tisztelt Szerkesztőség! Mi háziasszonyok eddig a legkeresztenyebb türelemmel vártuk, hogy lassacskan a - terme-lök is magukhoz térnek s leszállítják azokat az árakat, amelyek többnyire indokolatlanul jöttek léire.

De ehelyett míTtátunk? Ne méltóztassék ám valami csuda krumplira gondoini, csak akkorára, mint egy-egy tyúktojás.

A vásárló közönség közt. Az eset folytatását nem tudom. Annyi tény, hogyhu meg nem rendszabályozzák a termelőt, még nagyobb csudára is el lehetünk készülve. Hagyjunk tehát már föl a falu Ízléstelen körüludvarlásával s lássuk be.

Írja le az emberi kerekesférgekre jellemző jelek számát.

Ugy emlékszem, hogy a falusi a. Ma sem nézi a falu, a körfére a szerveket érinti miként él meg a vörös, ma sem törődik azzal a pógar, hogy milyen pénzzel fizethet a kivatalnok.

Unalmas már az az érvelés, hogy a csizma is drága, mert a csizma elsősorban legfelebb ezer percenttel drágult s egy pár évekig eltart, — ellenben a mindenrendü élelmiszer — amit a falu termel — 5—0 ezer percentes drágulást is mutat. Bizva-bizunk Huszár Károly kabi. Ney Hugó - orvos négy heti tudományi útjáról hazaérkezett és orvosi rendefóset a mai nappal ismét megkezdte.

Mese egy szerelmesszlva öregasszonyról. Kit valahol a kies Zalamegye egyik leg-kisebb községében. Búsult, nagyon soke. Tudu nagyon jól 4 néne, hogy az ilyen gyógymód anyagi áldozatokat is követel a páciens részéről s ezért barátai buzgó és lelkiismeretes szolgálatait gazdasaga kincseinek legjavával igyekezett honorálni.

A férfi két erélyes pofonnak egy pillanatra elnémította feleségét. De csak egy pillanatra, mert a másik pillanatban már kat arra ösztökélik, hogy torsukat maguk intézzék és ne bízzák a balatoni szőlőtermelés értékesítését spekuláns közvető kereskedőkre.

E célból egy borértékesitő szövetkezet létesítését tervezik. Az előkészítő bizottságba tekintélyes szőlősgazdák tömörültek. Villanyvilágítás, megfelelő díszletezés s a szereplők tegnapi teljesítménye: biztos sikerN lesz — irtuk a Nebánts virág első előadása után.

Ezen kellékek mind megvoltak tegnap esto s a nagy tetszés, amely az egész darabot végigkísérte bizonyította, hogy helyesen ítéltünk. Hervó a mult század operetté irója "s mint ilyen inkább a művészi célt szolgálja, mint hatást keres. A zenéje kedves és fülbemászó, a meséje finom s valami végtelenül bájos környezetbe visz, ahol szőkefürtü zárdanövendékek szövik lesütött szemekkel napsütéses éltük első szerelmének regényét, gyermekarcu hadnagyocskákkal.

Nincsenek a darabban hatást keltő táncbetétek, amelyek pillanatnyiig lekötik a nézők érdekhangos szóval futott az ijedten menekülő gel- Wését g ft legmagisabb fokát vár Ják a körfére a szerveket érinti asszony után. Egy másik pillanat alatt ott termett a szerelmét féltő feleség gyógyszer a szív férgek ellen dörömbölni kezdett az ajtón.

A szegény gelsei néni sírva könyörgött, hogy mentsék meg ettől az asszonytói, soha többé nem fogja szivének bánatát. Szabadkáról jelentig hogy az ottani villanytelep igazgatója egy ünnepélyen magyar nótákat húzatott. Megértéssel, szeretettel dolgozta ki a kis naiv zárdasziz a körfére a szerveket érinti s osztatlan tetszést keltett.

Körmendy a kis hadnagy szerepét fessen alakította, Érczkövy klasszis volt, mint mindig: ugy ő, mint Dezső sok derűs percet szereztek a nézőknek. Külön keU. Tapolcáról írják, hogy a Balaton-menti szőlősgazdák s mozgalmat indítottak boraiknak szövetkezeti uton való értékesítése Bent az Erdő?

A darab ttíle van isgató és érdekes jelenetekkel és elejétől-végig lebilincseli a nézőt. Szombaton Szirmai szép zenéjü operettje Gróf Rinaldb kerül színre, mig vasárnap Gerő végtelenül mulat- céljából. A mozgalom vezetni a szőlősgazda ságos énekes vígjátékát játsza a színtársulat.

Hasonlómegbeszélések